Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nya applikationer för FSW i aluminium: tailored blanks och punktsvetsning

Erik Tolf, Peter Nerman

Abstract

Användningen av aluminiumlegeringar har ökat inom den tillverkande industrin i takt meddet ökande behovet av att tillverka vikteffektiva konstruktioner. Vid fogning av aluminiumerbjuder FSW (Friction Stir Welding) processen stora fördelar jämfört med konventionella smältsvetsmetoder. I denna studie har FSW-försök genomförts på tailored blanks (skräddarsydda ämnen) av 5754-aluminium med 1+2 mm plåttjocklek i syfte att identifiera nya tänkbara applikationsområden för FSW. Försöken har inriktats mot att producera svetsförband med hög kvalitet och svetshastighet. Förbandens egenskaper har huvudsakligen utvärderats med hjälp av metallografiska undersökningar, mekaniska och oförstörande provningar. Mycket goda resultat erhölls både vad gällande förbandens mekaniska egenskaper och uppnådda svetshastigheter. Studien har även inkluderat punktsvetsförsök med FSW i 5754- samt 6063-aluminum med 2 mm plåttjocklek i syfte att utvärdera möjligheterna med denna process. Förbandensmekaniska egenskaper har jämförts med motståndspunkt svetsförband och stansnitförband tillverkade med självstansande nitning. Sex olika FSW verktyg med olika geometrier testades. Utvärderingen visade att punktsvetsning med FSW är en möjlig metod för både 6063- och 5754-legeringen. Med rätt optimerade verktygsgeometrier kan hållfasthetsnivåer uppnås som är i nivå med eller bättre än motståndspunktsvetsning och stansnitning.

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se