Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Attrahera unga till yrket

För att komma till rätta med bristen på kompetent personal inom svetsande industrin måste vi alla hjälpas åt med att attrahera unga kvinnor och män till yrkena. Företagen bör ha en policy för en attraktiv arbetsplats!

Inom industrin finns fortfarande mycket attityder och jargong som avskräcker både kvinnor och män att söka sig till yrkena. Det som gör att kvinnor väljer bort yrken inom industrin stöter även bort många män.

Med den kompetensbrist industrin i allmänhet och svetsande industri i synnerhet har och står inför kan vi inte bortse från halva befolkningen. För att kvinnor ska välja yrkena behövs goda förebilder. Företagen bör jobba aktivt med att föra fram kvinlig personal för svetsning som goda förebilder. Det krävs ett systematiskt arbete på företagen för att öka yrkenas image och attraktionskraft.

Svetsande företag bör ha en policy som omfattar det systematiska arbetet med att göra arbetsplatsen och yrkena attraktiva för unga.

Policyn bör bl.a. innehålla:

  • Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling
  • Värdegrund för en attraktiv arbetsplats
  • Hur det aktiva arbetet sker för att nå en jämnare könsfördelning bland våra anställda
  • Kontinuerlig uppföljning av jargong och attityder som verkar menligt på yrkenas image och attraktion
  • Hantering av avvikelser med korrigerande åtgärder som inte bara löser situation utan löser grundproblem
  • Kompetensutveckling för yrkesprofilerna
  • Utsedda ansvariga för policyns genomdrivande


GÖR DET BARA!

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se