Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen handlar om CPR- och CE-märkning av byggprodukter. Den talar alltså om vilka produkter som behöver märkas och under vilka förutsättningar.

Byggproduktförordningen, CPR, (Europaparlamentets och rådets förordning nr 305/2011) trädde i kraft den 24 april 2011 och blev fullt tillämplig 1 juli 2013. Med detta ersattes det tidigare byggproduktdirektivet, CPD, (89/106/EG).

Finns det en harmoniserad produktstandard (eller en europeisk teknisk bedömning för produkten, ETA) ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration och CE-märka byggprodukten.

Förordningen anger grundläggande säkerhetskrav och förutsättningar för CE-märkningen. Till skillnad från PED kan CE-märkning inte ske med utgångspunkt från enbart förordningen (tidigare direktivet). Det krävs alltså en fastställd europeisk produktstandard för att ta fram underlag för märkning. I detta fall är det ingående produkter som levereras till byggkonstruktionen som ska CE-märkas och inte den färdiga produkten, jämför PED.

Vad ska CE-märkas?

CPR definierar begreppet byggprodukt som "varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk".

De grundläggande kraven för byggnadsverk finns i bilaga 1 i CPR och omfattar:

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet
 2. Säkerhet vid brand
 3. Hygien, hälsa och miljö
 4. Säkerhet och tillgänglighet vid användning
 5. Bullerskydd
 6. Energihushållning och värmeisolering
 7. Hållbar användning av naturresurser

Det finns en föreckning över produkter som inte täcks av EN 1090 enligt rådande koncensus inom CEN. Dessutom finns ett klargörande av omfattningen av EN 1090-1 som CEN-kommittén som ansvarar för EN 1090 (CEN/TC 135) gjort på förfrågan av EU-Kommissionen.

Tumregler för gränsdragning

Om konstruktionen i huvudsak är en byggkonstruktion, maskin eller tryckkärl styr vilket direktiv som tillämpas för HELA konstruktionen. Produkter som inte har en bärande funktion brukar placeras i EXC 1.

Ställ frågan

Om denna stålkomponent tas bort, påverkas då byggnadsverkets stabilitet? Om svaret är ja är det en lastbärande stålkomponent som ska vara CE-märkt!

Om någon av de sju första frågorna besvaras med nej eller de tre sista besvaras med ja, gäller inte EN1090-1. Är komponenten:

 1. metallisk?
 2. prefabricerad (alltså tillverkad utanför byggplatsen)?
 3. satt på marknaden?
 4. en byggprodukt?
 5. lastbärande?
 6. del av permanent konstruktion?
 7. beräknad/dimensionerad enligt Eurokoder?
 8. speciellt nämnd som en del i DoP i annat regelverk (t.ex. maskin-, tryckkärlsdirektiv)?
 9. direkt kopplad till annat regelverk/direktiv?
 10. undantagen i omfattningen i EN 1090?

Märkningsrätt

För att en byggprodukttillverkare ska få märknigsrätt krävs olika grad av inblandning av ett anmält organ ("notified body") (anmälda organ medlemmar i Svetskommissionen) beroende på vilket system som anges för produkten i produktstandardens bilaga ZA.

Tillsatsmaterial

För tillsatsmaterial för svetsning gäller produktstandarden SS-EN 13479 för CE-märkning av tillsatsmaterial med krav på typkontroll enligt SS-EN 14532-1 eller -3. Se vidare Elektrodportalen.

Krav på svetsade produkter

För svetsade byggprodukter anges kraven för CE-märkningen i SS-EN 1090-1. CE-märkning av svetsade bärverksdelar i stål är obligatoriskt från 1 juli 2014. Kraven för svetsning anges EN 1090-2 avsnitt 7, se vidare Krav på svetsning i EN 1090.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se