Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionens stadgar

§ 1 Syfte

Svetskommissionen, nedan kallad Kommissionen, är en ideell förening verksam i Sverige. Kommissionen är ett opartiskt samarbetsorgan för företag, organisationer, myndigheter och fysiska personer med syfte att bidra till fogningsteknikens utveckling i Sverige.

Kommissionens huvuduppgifter är utvecklings- och informationsverksamhet, standardisering och utbildning.

Kommissionens verksamhetsområde är svetsning, skärning och annan fogningsteknik jämte närliggande teknikområden.

Kommissionen ska inom verksamhetsområdet:

 • arbeta för en ökad forskning, ökat forskningssamarbete och en förbättrad undervisning
 • utarbeta svetstekniska standarder i samarbete med av SIS auktoriserade standardiseringsorgan
 • informera svetsande industri om utvecklingen
 • företräda svenska intressen i internationellt samarbete
 • bedriva utbildning och utarbeta teknisk litteratur
 • godkänna utbildningsorgan och kurser för internationellt reglerade utbildningar, examinera och registrera examinerade
 • bidra till framtagandet av provningsmetoder och utformningen av säkerhetsföreskrifter samt främja utvecklingen av beräknings- och konstruktionsregler
 • verka för bättre arbetsmiljö och stimulerande arbetsorganisation för den svetsande personalen inom industrin
 • arbeta för att miljöarbetet i företagen kan bedrivas effektivt
 • främja rekryteringen av svetsare, tekniker och ingenjörer
 • vara remissorgan

§ 2 Medlemmar

Till medlemmar kan antas statliga och kommunala verk, industriföretag och firmor, föreningar, institutioner och fysiska personer, som har intressen inom verksamhetsområdet. Varje medlem äger att utse röstberättigad representant vid Kommissionens allmänna möten.

§ 3 Medlemskap och årsavgift

Medlemskap i Kommissionen vinns efter anmälan till styrelsen. Årsavgift erläggs per kalenderår från och med inträdesåret.

§ 4 Utträde

Önskar medlem utträda ska anmälan härom skriftligen ske till sekretariatet senast den 30 juni året innan utträde sker. Medlem kan på grund av motiverad hemställan från styrelsen uteslutas ur Kommissionen genom beslut med 2/3 majoritet på ordinarie möte.

§ 5 Styrelse

Kommissionen står under ledning av en styrelse där Kommissionens höstmöte för en period av två år utser ordförande och åtta ledamöter som representanter för medlemmarna. Fyra ledamöter avgår varje år. Omval medges. Dessutom äger medlem som betalar minst tolv gånger minimiavgiften utse en ledamot i styrelsen. Sådan medlem benämns garantmedlem.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, liksom ett arbetsutskott.

Vid omröstning inom styrelsen äger varje styrelseledamot en röst. Vid lika röstetal i öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst, medan vid sluten omröstning lottning äger rum.

§ 6 Adjungering

Styrelsen utser adjungerade ledamöter i Styrelsen.

§ 7 Valberedning

En valberedning bestående av en ordförande och två ledamöter utses av årsmötet för en period av ett år. Valberedningen ska minst åtta veckor före årsmötet till kansliet inlämna sitt förslag till ordförande och styrelseledamöter. 

Valberedningen ska minst åtta veckor före årsmötet till kansliet inlämna sitt förslag till revisor och revisorssuppleant.

§ 8 Sekretariat och firmateckning

För löpande arbetsuppgifter organiserar Styrelsen ett sekretariat. Styrelsen utser firmatecknare.

§ 9 Ekonomi

Arbets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Förvaltning och räkenskaper ska före årsmötet vara granskad av auktoriserad revisor som till årsmötet ska inkomma med revisions-berättelse över förvaltningen för det gångna verksamhetsåret samt lämna förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Årsmöte

Årligen, på våren hålls årsmötet. Styrelsen bestämmer tid och plats.
Extra möte utlyses då Styrelsen så anser lämpligt eller då det för ett uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 10% av röstberättigade medlemmar.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.  Val av justeringsmän
2.  Års- och revisionsberättelse för föregående år
3.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4.  Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 5 i stadgarna
5.  Val av valberedning
6.  Val av revisor och revisorssuppleant
7.  Fastställande av årsavgifter för det kommande året.

Kallelse till årsmötet ska utgå senast 14 dagar i förväg.

Kallelsen ska åtföljas av års- och revisionsberättelse för föregående år och av förslag till ledamöter i styrelsen. Dessutom ska den åtföljas av styrelsens förslag till årsavgifter och röstningsnorm för kommande år.

§ 11 Rösträtt

Vid Kommissionens möten äger representant för medlem det antal röster som svarar mot medlemmens tecknade andelar.

Omröstning sker i regel öppet. Sluten omröstning används om minst fem medlemmar så begär. Vid lika röstetal äger lottning rum.

§ 12 Årsavgifter

Vid årsmötet fastställs årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

Medlemmar kan teckna en eller flera andelar i Kommissionen. Medlem som tecknar fem andelar benämns stödjande medlem. Medlem som tecknar tolv andelar benämns garantmedlem. Medlem som tecknar 1, 2 eller 3 andelar benämns ordinarie medlem. Antalet andelar för ordinarie medlem skall vara relaterat till företagets omsättning enligt relation som bestäms av årsmötet.

En grundavgift fastställs motsvarande en tecknad andel. Medlemmarna betalar sedan total avgift i proportion till antalet tecknade andelar.

Avgiften är uppdelad i en del avseende föreningsverksamheten och en del avseende rörelseverksamheten.

Vissa typer av skolor betalar en lägre medlemsavgift som fastställs av årsmötet

§ 12a Aktivitetsrelaterat medlemskap

Aktivitetsrelaterat medlemskap kan tecknas i arbetsgrupperna:

AG 42c Termisk sprutning
AG 49 Industriell limning
AG 50 Mekanisk sammanfogning
AG 51 Plastsvetsning
vilket innebär att medlemmen kan delta i en arbetsgrupps verksamhet samt vara röstberättigad i denna grupp. Avgiften fastställs av årsmötet.

§ 12b Lasergruppen

Organet för laserverksamheten "Lasergruppen" har egna stadgar, budget och egen styrelse med målsättningar enligt § 1. Separat medlemsavgift betalas. Denna fastställs vid Lasergruppens årsmöte.

§ 13 Arbetsordning

Kommissionens arbetssätt regleras av en av ordinarie möte fastställd arbetsordning.

§ 14 Representation i arbetsgrupper

Varje stödjande medlem och garantmedlem äger att låta sig representeras i varje arbetsgrupp, som Kommissionen tillsätter.

§ 15 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten.

§ 16 Upplösning

Upplösning av Kommissionen kan ske endast genom beslut med ¾ majoritet vid två på varandra följande ordinarie möten, varvid minst 20 % av samtliga medlemmar deltar.

Om Kommissionen upplöses, ska vid det andra mötet tas beslut om till vilken eller vilka verksamheter, förenliga med Kommissionens ändamål, som dess tillgångar ska föras.

Dessa stadgar ersätter tidigare gällande stadgar och har antagits vid ordinarie möten 1996-11-21 och 1997-06-05. Ändring av stadgarna antagna av ordinarie möten: 2003-05-21 och 2003-11-27 (ändring i § 12 och tillägg av § 12a), 2007-11-22 och 2008-05-22 (ändring i § 7, § 10, § 12 samt tillägg i § 12b, § 12c och § 15). 2010-05-19 samt extra möte 2010-05-19 (ändring § 3, § 4 och § 8, samt tillägg av rubriker för samtliga §). 2014-04-10 samt 2015-04-16 (ändring §12)

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Välkommen som medlem!

Förutom att läsa igenom stadgarna, passa på att se om det är någon arbetsgrupp som passar dig och ditt företag.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se