Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Informations- och utbildningsmaterial

Svetskommissionen har stort fokus på informationsspridning om hälsa och säkerhet vid svetsning. Här nedan finns hänvisning till bra utbildnings- och informationsmaterial

Svetsa rätt

Svetsarätt.se är ett internetbaserat utbildningsmaterial om arbetsmiljö för svetsning framtaget i ett projekt lett av IVL, finansierat av AFA och nu driftad av Svetskommissionen och AG 32.

Faror och skydd vid svetsning

AG 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning har tagit fram faktablad om arbetsmiljö vid svetsning, "Faror och skydd vid svetsning" i fem delar. Faktabladen finns att beställa som foldrar i fickformat via Publikationslistan. Här nedan kan man ta del av innehållet i sin helhet:

  1. Gassvetsning och gasskärning
  2. Manuell bågsvetsning med belagda elektroder
  3. Gasmetallbågsvetsning med trådelektroder (MIG- och MAG-svetsning) 
  4. Gasbågsvetsning med volframelektrod (TIG-svetsning) 
  5. Elektromagnetiska fält vid svetsarbete

Armus - utbildningsriktlinje

Armus är en utbildningsriktlinje för ARbetsMiljöUtbildning för Svetsare framtagen av Svetskommissionens arbetsgrupp AG 32. Syftet är att denna korta utbildningsriktlinje ska tillämpas som miniminivå för arbetsmiljöutbildning vid all svetsutbildning.

Säker gashantering

AG 42e Säkerhet vid gashantering samlar myndigheter, leverantörer och användare för att skapa gemensamt informationsmaterial om gassäkerhet. Material som de tagit fram är:

Råd för robotsäkerhet vid svetsning

Svetskommissionens AG 34 arbetar med ett material angående robbotsäkerhet vid svetsning. Du som är medlem kan ladda ner "Råd om robotsäkerhet vid svetsning" här. Pdf, 140.3 kB.

Säkerhetsdatablad för tillsatsmaterial för svetsning

Säkerhetsdatablad utvecklas och tillhandahålls för kemiska produkter, med 16 informationspunkter om produkten, enligt Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2005:7, samt EU-direktivet 91/155 EEG med ändringar. Se även Kemis faktablad om Säkerhetsdatablad.

Märkning av kemiska produkter. En förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 januari 2009. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemis föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt. 

Råd för Säkerhetsdatablad (tidigare Varuinformationsblad) för tillsatsmaterial för svetsning har varit ett projekt inom AG 32. Ehuru svetsrök inte är någon kemisk produkt som levereras och Kemikalieinspektionen inte har ansett detta vara fallet har AG 32 ändå haft uppfattningen om att något bör sägas om svetsrök i säkerhetsdatabladet.

Ett arbetsdokument Pdf, 345.1 kB. med några råd för de utformningen 16 informationspunkterna mm togs fram. Det måste dock understrykas att en mall för utformningen inte har varit intentionen.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se