Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Att ta fram en ISO-/Europastandard

De flesta svetstekniska standarder utarbetas i CENs tekniska kommitté TC121. CEN TC 121 har underkommittéer (sub committies) SC, som i sin tur kan ha arbetsgrupper (working groups) WG. Se strukturen för CEN.

Att ta fram en standard sker i flera steg som med utgångspunkt från en ISO-standard förenklat kan beskrivas som:

  1. Utarbetande av förslag ("Working Draft", WD) i t ex ISO/TC44/SC10/WG3 (som tog fram ISO 3834)

  2. Kommittéomröstning ("Committee Draft", CD) endast inom kommittén. Svar ja eller nej med eller utan tekniska eller redaktionella kommentarer inom 6 månader. Sker ej för en prEN.

  3. Efter bearbetning i kommittén sker översättning av färdigt förslag till franska (för prEN även till tyska).

  4. Teknisk omröstning ("Draft International Standard", DIS) som går ut på nationell remiss. Man röstar ja eller nej med eller utan tekniska eller redaktionella kommentarer inom 6 månader. Samma sker för prEN och om det rör sig om en prEN ISO ska parallell omröstning¹ ske.

  5. Bearbetning av inkomna synpunkter i SC eller WG.

  6. Slutomröstning ("Final Draft International Standard", FDIS) som går ut till de nationella standardiseringsorganisationerna. Man röstar ja utan kommentarer eller nej med tekniska (obligatoriskt) eller redaktionella kommentarer inom 2 månader. Även här samma för prEN samt parallell omröstning¹ om prEN ISO.

  7. Redaktionella slutjusteringar av kommittésekretariatet respektive ISOs centralsekretariat.

  8. Färdig ISO på engelska och franska (för EN ISO även på tyska).

  9. Eventuell översättning till respektive lands språk.

  10. Färdig SS-ISO (SS-EN eller om parallell SS-EN ISO). Publicering av ISO är frivillig. Om EN skall den vara fastställd inom 6 månader och motsvarande nationell standard måste dras in.

¹ EN ISO standarder tas fram under "Överenskommelse om tekniskt samarbete mellan CEN & ISO (Vienna Agreement)

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se